6.4.05

Ramin Hacılı


Ramin Hacılı

Hacılı Ramin Rasim oğlu 1983-cü il sentyabr ayının 1-də Azərbaycan Respublikası Füzuli rayonunun Arayatılı kəndində dünyaya gəlib. Bakı şəhəri, Nizami rayonu 220 saylı orta məktəbi bitirib. 2002-ci ildən 2006-cı ilədək Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Türk Dünyası İşlətmələr fakültəsinin Beynəlxalq Siyasi Münasibətlər ixtisası üzrə təhsil alıb. 

2002-2004-cü illərdə “Rəsulzadə-Elçibəy Ocağı”nda sədr müavini vəzifəsində çalışıb. 

Dalğa Gənclər Hərəkatının təsisçilərindən biri və ilk sədri olub (2005-2006). Dalğa Gənclər Hərəkatının (Dalğa GH) təsis etdiyi “Demokratiya Məktəbi”nin direktoru olub (2007-2008). Hazırda “Demokratiya Məktəbi”nin treyneri, “Demokratiya Akademiyası”nın prezidentidir. 

2006-cı ilin sentyabrından Demokratik İslahatlar Partiyasının (DİP) Gənclər Təşkilatının sədri və 2008-ci ildən DİP-in Siyasi Şurasının üzvüdür. 

2006-cı ilin sentyabr ayının 17–dən nəşr olunan “Alma” gənclər üçün ictimai–siyasi qəzetinin ideya müəllifidir. Müxtəlif dövrlərdə dövrü mətbuatda məqalələrlə çıxış edib. 

2008-ci ildə Ukraynanın paytaxdı Kiyev şəhərində keçirilən “Dünya Demokratiya Hərəkatı”nın qurultayında Azərbaycan gənclərini təmsil edib. 

2009-cu ildə Türkiyənin Bursa şəhərində təşkil olunan “Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan münasibətləri” adlı konfransında iştirak edib və Türkiyənin tanınmış media qurumlarında Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə dair  çıxışlar edib. 

2010-cu ilin aprel-may aylarında "Gənc liderlər" proqramı çərçivəsində ABŞ-da səfərdə olub. 


2010-cu ilin noyabr ayında keçirilən parlament seçkilərində, 24 saylı Nizami birinci seçki dairəsindən “Demokratiya” blokunun namizədi olub. 

2011-ci ildən “Üçüncü gələcək” jurnalının təsisçisi və baş redaktorudur. 

Siyasi sistemlər və idealogiyalar nəzəriyyəsi üzrə mütəxəsisdir. 

Cinsi: Kişi
Ailə vəziyyəti: Subay
Təhsili: Ali 
İxtisas: Beynəlxalq Siyasi Münasibətlər 
Qeydiyyatı: Azərbaycan Respublikası Füzuli rayonu Arayatılı kəndi 
Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Elşən Süleymanov 137.
Telefon: +99450 512 86 38 (mob)
E- mail: rhacili@gmail.com
Web: www.raminhacili.info 
Facebook: Ramin Hacılı (www.facebook.com/raminhacili)
Facebook Page: Ramin Hajili 25
Twitter: Ramin_Hacili (http://twitter.com/#!/Ramin_Hacili


Рамин Гаджылы


Гаджилы Рамин Расим оглы родился 1-го сентября 1983-го года в селе Араятлы Физулинского района Азерайджанской республики. Окончил среднюю школу №220 Низминского района города Баку. В 2002-м 2006-х годах учился на специальность международные отношения факультета Турецкий Мир Азербайджанского государственного экономического университета. 

В 2002-2004-х годах был заместителем председателя дома «Расулзаде -Эльчибей». Был одним из основателем и первым председателем молодежного движения «Далга» (МД «Далга») (2005-2006). Был директором «Школы Демократии» основанной при молодежном движении. На данный момент является одним из тренеров школы и президентом «Академии демократии». 

С сентября 2006-го года стал председателем молодежной организации Партии Демократических Реформ, и с 2008-го года является членом Политического Совета ПДР. 

Является автором идеи газеты молодежной газеты «Алма», издающаяся с 2006-го года. В разное время выходил в прессу с различными статьями . 

В 2008-м году представлял Азербайджанскую молодежь на съезде «Мирового Движения демократии» проведенную в городе киев Украина. 

В 2009-м году учувствовал на конференции в городе Бурса, Турция на тему «Отношения Турции, Азербайджана и Армении», и представил свои мнения знаменитым турецким журналистам по поводу политической ситуации в регионе. 

В 2010-м году сделал визит в США по программе «Молодые Лидеры» 


Болотировался в парламентские выборы с 24 округа Низаминского района из «блока демократии» в выборах проведенных в 2010-м году. 

С 2011-году является основателем и главным директором журнал «Üçüncü gələcək». («Третье будущее») 

Эксперт по политическим системам и идеологиям. 

Пол: Муж
Семейное положение: Холост
Образование: Высшее
Специальность: Международные Политические Отношения 
Прописка: Cело Араятлы Физулинского района Азерайджанской республики. 
Адрес: Баку, Низаминский район, Эльшан Сулейманов 137.
Телефон: +99450 512 86 38 (mob)
E- mail: rhacili@gmail.com
Web: www.raminhacili.info 
Facebook: Ramin Hacılı (www.facebook.com/raminhacili)
Facebook Page: Ramin Hajili 25
Twitter: Ramin_Hacili (http://twitter.com/#!/Ramin_Hacili


Ramin Hajili 


Ramin Hajili Rasim was born in Arayatli village of Fizuli region Azerbaijan republic in 1 September 1983. Finished secondary school number 220 in Nizami region of Baku city. In 2002-2006 years was studying at Azerbaijan State Economical University, faculty of Turkish World, on International political relations major. 

In 2002-2004 years was a chairman of “Rasulzada -Elchibay” house. Also he was one of the founders and first chairman of Dalga Youth Movement (2005-2006). He was a director of “Democracy School”, founded by Dalga YM. Now he is one of trainers of the school and a president of Democracy Academy. 

From September 2006 he became a chairman of Youth Organization of Democratic Reforms Party, and after 2008 became a member of a Political Soviet of the DRP. 

He is an author of idea of youth newspaper “Alma”, publishing from 2006. In different times he was publishing in media with different articles. 

In 2008 he represented Azerbaijani youth in conference of “World Democracy Movement” held in Kiev, Ukraine. 

In 2009 he participated in conference on “Relations between Turkey, Azerbaijan and Armenia” in Bursa, Turkey, where represented his ideas about situation and relations in the region to famous journalists. 

Had a visit to USA with the program “Young leaders”. 

Run on parliament elections held in Azerbaijan in 2010 from Nizami region, from “Democracy Block” 

From 2011 he is a founder and general director if the journal «Üçüncü gələcək». («The Third Future») 

Expert on political sciences and ideologies. 

Sex: Male
Marriage status: Single
Study: High
Major: International Political Relations 
Registration: Arayatli village of Fizuli region Azerbaijan republic 
Address: Nizami region Baku, Elshan Suleymanov 137.
Telephone: +99450 512 86 38 (mob)
E- mail: rhacili@gmail.com
Web: www.raminhacili.info 
Facebook: Ramin Hacılı (www.facebook.com/raminhacili)
Facebook Page: Ramin Hajili 25
Twitter: Ramin_Hacili (http://twitter.com/#!/Ramin_Hacili)


Dalğa GH bloqu üçün rəy sistemi qurduğuna görə dostumuz Cavid Ağa'ya təşəkkürlər.